Obavijest o obradi podataka: dobavljači i poslovni partneri

OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA
DOBAVLJAČA I POSLOVNIH PARTNERA POLIKLINIKE BREYER

Ova Obavijest o obradi osobnih podataka dobavljača i poslovnih partnera Poliklinike Breyer („Obavijest“) primjenjuje se na obradu osobnih podataka dobavljača i poslovnih partnera fizičkih osoba i obrta, te predstavnika dobavljača i poslovnih partnera pravnih osoba, koju provodi Poliklinika Breyer, Ilica 191, Zagreb, OIB: 02278114891 („Poliklinika Breyer“). Obavijest se ne primjenjuje na podatke o pravnim osobama niti na podatke u vezi s poslovanjem pravnih osoba.

Poliklinika Breyer je voditelj obrade osobnih podataka ispitanika dobavljača i poslovnih partnera, ako su oni fizičke osobe, odnosno njihovih radnika ili drugih predstavnika, ako su dobavljači i poslovni partneri pravne osobe. U ovoj Obavijesti opisujemo tko smo mi, koje kategorije vaših osobnih podataka obrađujemo, kako i u koje svrhe ih obrađujemo, na koji način štitimo vaše osobne podatke te koja prava imate u vezi s našom obradom vaših osobnih podataka.

1. KOJE KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA DOBAVLJAČA I POSLOVNIH PARTNERA POLIKLINIKA BREYER PRIKUPLJA I OBRAĐUJE?
Poliklinika Breyer prikuplja i obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka svojih dobavljača i poslovnih partnera odnosno njihovih predstavnika:

Identifikacijski podaci   Ime, prezime, adresa, OIB, naziv i matični broj obrta, i sl.  
Kontakt podaci   Email adresa, broj telefona, podaci o prebivalištu/boravištu, i sl.  
Podaci za plaćanje   Podaci o broju transakcijskog računa, banci u kojoj je račun otvoren, platnoj sposobnosti i sl.  

2. U KOJE SVRHE POLIKLINIKA BREYER OBRAĐUJE OSOBNE PODATKE DOBAVLJAČA I POSLOVNIH PARTNERA ODNOSNO NJIHOVIH PREDSTAVNIKA?
Poliklinika Breyer obrađuje vaše osobne podatke ako poslujete s nama, ako koristite naše internetske stranice ili ako na drugi način komunicirate i ostvarujete poslovnu suradnju s nama.

Obrađujemo vaše osobne podatke prvenstveno u sljedeće svrhe:

a. radi sklapanja i izvršenja ugovora
Poliklinika Breyer obrađuje osobne podatke dobavljača i poslovnih partnera ako oni surađuju s Poliklinikom Breyer u tom svojstvu. U tom slučaju Poliklinika Breyer koristi osobne podatke radi isporuke roba, pružanja usluga i izvršenja radova od strane dobavljača i poslovnih partnera.

Poliklinika Breyer također obrađuje osobne podatke dobavljača i poslovnih partnera, odnosno njihovih predstavnika u administrativne svrhe, primjerice radi komunikacije, slanja faktura ili plaćanja.

Moguće je da će Poliklinika Breyer koristiti osobne podatke dobavljača, poslovnih partnera i njihovih predstavnika kako bi komunicirala s njima prije sklapanja ugovora i tijekom trajanja ugovornog odnosa te kako bi odgovorila na pitanja i zahtjeve svojih poslovnih partnera.

U tu svrhu Poliklinika Breyer obrađuje identifikacijske i kontakt podatke dobavljača, poslovnih partnera i njihovih predstavnika te podatke o plaćanju.

U navedenom slučaju Poliklinika Breyer obrađuje navedene osobne podatke jer je takva obrada nužna radi sklapanja i izvršavanja ugovora koji Poliklinika Breyer sklopi s dobavljačima i poslovnim partnerima te kako bi Poliklinika Breyer poduzela odgovarajuće radnje na njihov zahtjev prije sklapanja ugovora.

b. radi poštivanja propisa od strane Poliklinike Breyer
U određenim slučajevima Poliklinika Breyer će obrađivati osobne podatke svojih dobavljača i poslovnih partnera radi poštivanja zakona i drugih propisa, odnosno radi poštivanja pravnih obveza Poliklinike Breyer kao voditelja obrade. To se posebice odnosi na obveze vezane uz poreze i druga davanja.

Slijedom navedenog, Poliklinika Breyer može obrađivati osobne podatke dobavljača i poslovnih partnera kako bi izvršila odgovarajuće provjere dobavljača i poslovnih partnera i njihove ponude te kako bi donijela odluku o eventualnom prihvatu ponude.

Moguće je da će Poliklinika Breyer na temelju zakona i drugih propisa biti obvezna dostaviti osobne podatke poslovnih partnera državnim institucijama ili nadzornim tijelima.

U tu svrhu Poliklinika Breyer može obrađivati identifikacijske podatke dobavljača i poslovnih partnera, podatke o plaćanju i druge podatke koje dobavljači i poslovni partneri dostave Poliklinici Breyer tijekom trajanja ugovornog odnosa.

U navedenom slučaju Poliklinika Breyer obrađuje osobne podatke dobavljača i poslovnih partnera jer je takva obrada nužna radi poštivanja pravnih obveza Poliklinike Breyer.

c. radi zaštite osoba i imovine
Poliklinika Breyer obrađuje osobne podatke dobavljača i poslovnih partnera odnosno njihovih predstavnika prikupljene putem videonadzora radi zaštite kontrole ulazaka i izlazaka iz prostorija Poliklinike Breyer, smanjenja izloženosti osoba i imovine riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa i sličnih događaja.

U tu svrhu Poliklinika Breyer obrađuje snimke dobavljača i poslovnih partnera odnosno njihovih predstavnika.

Moguće je da će Poliklinika Breyer na temelju zakona i drugih propisa biti obvezna dostaviti osobne podatke poslovnih partnera državnim institucijama ili nadzornim tijelima.

U navedenom slučaju Poliklinika Breyer obrađuje osobne podatke jer je takva obrada nužna radi ostvarenja legitimnog interesa Poliklinike Breyer da zaštiti i osigura osobe, imovinu, prostorije, uređaje, instalacije i opremu u službenim prostorijama i objektima pod nadzorom i u vlasništvu Poliklinike Breyer te spriječi protupravne radnje.

 

3. KOLIKO DUGO POLIKLINIKA BREYER ČUVA OSOBNE PODATKE DOBAVLJAČA I POSLOVNIH PARTNERA?
Osobne podatke dobavljača i poslovnih partnera, uključujući njihove predstavnike, Poliklinika Breyer čuva u razdoblju koje je potrebno za postizanje gore opisanih svrha.
Poliklinika Breyer čuva navedene osobne podatke u rokovima propisanim zakonom i drugim propisima, a u određenim slučajevima koliko je to razumno i preporučljivo u kontekstu važećeg roka zastare.

Postoji mogućnost da će Poliklinika Breyer biti dužna trajno čuvati neke osobne podatke dobavljača i poslovnih partnera, kako je to predviđeno internim aktima Poliklinike Breyer i mjerodavnim propisima.

Rokovi čuvanja osobnih podataka te druga pravila čuvanja osobnih podataka određeni su u Politici čuvanja osobnih podataka Poliklinike Breyer dostupnoj na zahtjev.

Poliklinika Breyer će održavati osobne podatke dobavljača i poslovnih partnera točnima i ažurnima, na temelju podataka koje Poliklinici Breyer dostavi predmetni dobavljač i poslovni partner.

Po proteku vremena potrebnog ili propisanog za obradu osobnih podatka, Poliklinika Breyer će osobne podatke dobavljača i poslovnih partnera na siguran način izbrisati ili uništiti.

4. TKO IMA PRISTUP OSOBNIM PODACIMA DOBAVLJAČA I POSLOVNIH PARTNERA?
Pristup osobnim podacima dobavljača i poslovnih partnera te njihovih predstavnika mogu imati radnici Poliklinike Breyer koji imaju ograničena prava pristupa i obrade podataka u svrhe obavljanja poslova njihovog radnog mjesta.

Radnici Poliklinike Breyer koji su ovlašteni na pristup ili drugi način obrade osobnih podataka dobavljača i poslovnih partnera dužni su čuvati povjerljivost osobnih podataka i postupati u skladu s obavijestima o privatnosti, politikama, procedurama i ostalim općim aktima i ugovorom preuzetim obvezama Poliklinike Breyer.

U mjeri u kojoj je to potrebno i dopušteno propisima, kako bi ostvarila svrhe u koje su osobni podaci prikupljeni i/ili obrađeni, Poliklinika Breyer ih može podijeliti s trećim primateljima kao što su:
a. pružatelji usluga, koji nam na temelju posebnih ugovora pružaju određene usluge koje mogu uključivati i obradu osobnih podataka dobavljača i poslovnih partnera Poliklinike Breyer, npr. pružatelji računovodstvenih, pravnih ili informatičkih usluga,
b. tijela javne vlasti ili pravni subjekti u privatnom vlasništvu, kada je Poliklinika Breyer dužna dostaviti osobne podatke dobavljača i poslovnih partnera na temelju zakonske obveze ili kada je to potrebno da bi Poliklinika Breyer zaštitila svoja prava i interese.
U nekim slučajevima osobni podaci mogu biti preneseni u države izvan Europske unije i Europskog gospodarskog prostora, koje imaju drugačije i moguće niže standarde zaštite osobnih podataka od standarda propisanih u Republici Hrvatskoj. U takvom slučaju Poliklinika Breyer će poduzeti odgovarajuće mjere zaštite kako bi se osigurala prikladna zaštita vaših osobnih podataka. Takve mjere zaštite uključuju sklapanje ugovora sukladno obrascima koje je za tu svrhu odobrila Europska komisija (korištenje tzv. standardnih ugovornih klauzula za prijenos osobnih podataka u treće zemlje).


5. KAKO SU ZAŠTIĆENI OSOBNI PODACI DOBAVLJAČA I POSLOVNIH PARTNERA?
Kako bi zaštitila osobne podatke dobavljača i poslovnih partnera, Poliklinika Breyer poduzima odgovarajuće mjere zaštite koje su u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti privatnosti i podataka.
To uključuje i zahtjev prema pružateljima usluga Poliklinike Breyer da provode odgovarajuće mjere kako bi zaštitili povjerljivost i sigurnost osobnih podataka dobavljača i poslovnih partnera.

U svom poslovanju Poliklinika Breyer je implementirala tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka dobavljača i poslovnih partnera od slučajnog ili nezakonitog uništenja, slučajnog gubitka, štete, izmjene, neovlaštenog odavanja ili pristupa te od svih ostalih oblika nezakonite i/ili pretjerane obrade.

6. KOJA SU PRAVA DOBAVLJAČA I POSLOVNIH PARTNERA I KAKO SE MOGU OSTVARITI?
U okviru zaštite osobnih podataka dobavljači i poslovni partneri imaju sljedeća prava:
a. pravo na pristup svojim osobnim podacima, tj. pravo zahtijevati potvrdu obrađuju li se njihovi osobni podaci te ako se takvi podaci obrađuju, pravo zahtijevati pristup i informacije o obradi i kopiju osobnih podataka koji se obrađuju;
b. pravo na ispravak netočnih i nadopunu nepotpunih podataka;
c. pravo na brisanje osobnih podataka, posebice ako takvi podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni, ako su nezakonito obrađeni, ako postoji obveza brisanja radi poštivanja pravnih obveza, ili ako ste danu privolu povukli;
d. pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka;
e. pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka;
f. pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
Poliklinika Breyer će poduzeti sve mjere kako bi omogućila da dobavljači i poslovni partneri ostvare gore navedena prava, no u određenim slučajevima ostvarivanje tih prava može biti ograničeno ili isključeno.

7. KOME SE MOŽETE OBRATITI S UPITIMA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA?
Za bilo kakve dodatne informacije, slobodno se možete obratiti Poliklinici Breyer, odnosno njenom službeniku za zaštitu podataka putem emaila na adresu: zastita-podataka@breyer.hr, osobno u Poliklinici Breyer ili slanjem dopisa na adresu Poliklinika Breyer, Ilica 191, 10 000 Zagreb.

8. IZMJENA OBAVIJESTI I PROČIŠĆENA VERZIJA
Ova Obavijest primjenjuje se od 16. listopada 2019. te se može povremeno mijenjati.

Zadnja verzija ove Obavijesti, koja će uvijek biti mjerodavna za obradu osobnih podataka dobavljača i poslovnih partnera, dostupna je na poveznici i u prostorima Poliklinike Breyer.
 

icon-info

Priprema za pretrage

Za ispravnost nalaza često je važna priprema

Saznaj više
icon-payment

Način plaćanja

Nađite za Vas najpovoljniji način

Saznaj više
icon-time

Radno vrijeme

Planirajte svoj dolazak

Saznaj više