Natječaj za imenovanje ravnatelja

Na temelju odredbi članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 100/2018, 125/2019, 133/2020, 147/2020, 136/2021, 119/2022, 156/2022), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ br. 76/1993, 29/1997, 47/1999, 35/2008, 127/2019, 151/2022) te članka 23. Statuta zdravstvene ustanove Poliklinike Breyer za medicinsku biokemiju, internu medicinu i mikrobiologiju s parazitologijom te patologiju i citologiju, sa sjedištem u Zagrebu, Zagrebu, Ilica 191, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod brojem subjekta upisa (MBS) 080822191, OIB: 02278114891 (dalje: „Poliklinika Breyer“),

Upravno vijeće Poliklinike Breyer dana 1. ožujka 2023. godine raspisuje:

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje
ravnatelja Poliklinike Breyer

(dalje: „Natječaj“)

I. Uvjeti:

Za ravnatelja Poliklinike Breyer može biti izabrana i imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja biomedicine/zdravstva;
2. položen specijalistički ispit;
3. najmanje pet godina radnog iskustva u struci;
4. najmanje pet godina radnog iskustva na položaju ravnatelja zdravstvene ustanove ili drugim rukovodećim pozicijama;
5. izvrsno znanje engleskog i njemačkog jezika u govoru i pismu;
6. da ne postoji sukob interesa, da nema u vlasništvu ili suvlasništvu drugu privatnu zdravstvenu ustanovu;
7. da nije u drugoj pravnoj osobi imatelj dionica, poslovnog udjela, drugog članskog uloga/udjela ili obveznice, odnosno da nema financijski interes u drugim trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama s kojima zdravstvena ustanova ima poslovni odnos;
8. vozačka dozvola B kategorije; te
9. poznavanje rada na računalu i Internetskih tehnologija.

II. Uz prijavu na natječaj, kandidat za ravnatelja dužan je priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. životopis (obrazloženje ispunjavanja uvjeta iz točke 1. ovog natječaja);
2. diplomu o završenom studiju;
3. uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu;
4. odobrenje za samostalan rad nadležne komore (ako je kandidat zdravstvenog usmjerenja), u izvorniku ili ovjerenu presliku;
5. potvrdu o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje; i
6. ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba interesa iz točaka 6. i 7. ovog natječaja.

III. Ravnatelj Poliklinike Breyer se imenuje na mandatno razdoblje u trajanju od 4 godine. Po isteku mandata ista osoba može, na temelju javnog natječaja, ponovno biti imenovana za ravnatelja.

IV. Prijave s traženom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja potrebno je dostaviti u roku 15 dana od objave natječaja na sljedeću adresu:

Poliklinika Breyer, Zagreb, Ilica 191, uz naznaku: „Natječaj za ravnatelja“.

V. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Podnositelji prijava će o rezultatu izbora i imenovanja biti obaviješteni najdulje u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
 

icon-info

Priprema za pretrage

Za ispravnost nalaza često je važna priprema

Saznaj više
icon-payment

Način plaćanja

Nađite za Vas najpovoljniji način

Saznaj više
icon-time

Radno vrijeme

Planirajte svoj dolazak

Saznaj više